Szkoła wspinania 'W Pionie'

Karta Młodego Warszawiaka i Karta Warszawiaka

Regulaminy naszych ścian wspinaczkowych

REGULAMIN ŚCIANY WSPINACZKOWEJ

1/ Ściana wspinaczkowa jest udostępniona dla użytkowników za określoną opłatą w dniach i godzinach wyszczególnionych w harmonogramie.

2/ Przed rozpoczęciem wspinania każdy ma obowiązek zgłosić się do recepcji ścianki wspinaczkowej, uiścić opłatę, zapoznać się z regulaminem ściany wspinaczkowej i regulaminem bulderowni, oraz podpisać stosowne oświadczenie.

3/ Na ścianie wspinaczkowej każdy wspina się na własną odpowiedzialność.

4/ Osoba asekurująca ponosi odpowiedzialność za prawidłową asekurację wspinającego się partnera.

5/ Osoba, która wypełniła obowiązki określone w punkcie 2 w niniejszym regulaminie, ma prawo:
  - korzystać ze ściany wspinaczkowej, campusa i innych urządzeń treningowych w godzinach otwarcia obiektu,
  - korzystać z dodatkowego wyposażenia ściany tj. lin statycznych, uprzęży i przyrządów asekuracyjnych, których liczba jest ograniczona,
  - korzystać z wypożyczonej liny dynamicznej po dokonaniu dodatkowej opłaty.

6/ Zaleca się przynoszenie własnej uprzęży, przyrządów asekuracyjnych i lin dynamicznych.

7/ Na ścianie można wspinać się:
  - „na wędkę” – wszędzie tam, gdzie wiszą liny statyczne do asekuracji,
  - prowadząc z asekuracją dolną – w miejscach, gdzie powieszono komplety ekspresów,
  - bez asekuracji – do takiej wysokości, by dłonie nie sięgały powyżej czerwonej linii lub najniżej wiszących ekspresów.

8/ Definicje podstawowych pojęć:

Definicja wspinaczki „na wędkę”
Wspinaczka „na wędkę” to wspinanie z górną asekuracją, czyli wspinanie w zespole dwuosobowym, w którym lina asekuracyjna jest przełożona przez górne stanowisko zbudowane z dwóch punktów asekuracyjnych. Lina łączy przywiązaną do niej osobę wspinającą się i, przechodząc u góry przez górne stanowisko, osobę asekurującą stojącą na ziemi. Osoba asekurująca wspinacza musi używać do asekuracji przyrządu asekuracyjnego.

Definicja wspinaczki z dolną asekuracją
Wspinanie z dolną asekuracją, nazywane czasami wspinaniem z oddolną asekuracją, to wspinanie w zespole dwuosobowym, w którym osoba wspinająca się jest przywiązana do końca liny i, w miarę wspinania się po drodze wspinaczkowej do góry, wpina linę do pośrednich punktów asekuracyjnych (którymi są na stałe powieszone ekspresy), natomiast partner stoi na ziemi i asekuruje z przyrządu asekuracyjnego, przez który przechodzi lina, do której przywiązana jest osoba wspinająca się.

Definicja górnego stanowiska na ścianie wspinaczkowej
Górne stanowisko to konstrukcja, która łączy dwie plakietki przy pomocy łańcucha, tasiemek tekstylnych o odpowiedniej wytrzymałości, karabinków lub kombinacji powyższych elementów, i przez którą przełożona jest lina asekuracyjna do wspinaczki na wędkę, lub która kończy drogę przygotowaną do wspinania z dolną asekuracją.

Definicja ekspresu na ścianie wspinaczkowej
Ekspres to urządzenie składające się z dwóch karabinków połączonych krótką taśmą asekuracyjną, które wpięte jest w plakietkę asekuracyjną na ścianie wspinaczkowej.

Definicja plakietki asekuracyjnej
Plakietka asekuracyjna to stalowe klucho o odpowiednie wytrzymałości, zamontowane na stałe na ścianie wspinaczkowej, służące do asekuracji w trakcie wspinania.

Definicja uprzęży wspinaczkowej
Uprząż wspinaczkowa to element sprzętu wspinaczkowego, złożony z taśm tekstylnych i metalowej klamry spinającej, który planująca wspinać się osoba zakłada na siebie zgodnie z instrukcją producenta, by następnie prawidłowo przywiązać się do liny asekuracyjnej lub wpiąć w uprząż przyrząd asekuracyjny.

Definicja przyrządu asekuracyjnego
Przyrząd asekuracyjny to urządzenie metalowe, przez które przekłada się w odpowiedni sposób, zgodny z instrukcją producenta, linę asekuracyjną, i łączy się odpowiednim karabinkiem z uprzężą wspinaczkową, celem asekurowania partnera w czasie wspinania.

Definicja karabinka wspinaczkowego
Karabinek wspinaczkowy to podłużny, zbliżony rozmiarem do dłoni, metalowy pierścień o odpowiedniej wytrzymałości z otwieranym zamkiem na jednym boku, służący do szybkiego i skutecznego połączenia elementów.

9/ Osoby niepełnoletnie mogą wspinać się na ścianie wspinaczkowej tylko po uprzednim dostarczeniu oświadczenia podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego (wzór oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej www.wpionie.pl lub w sekretariacie ścianki).

Dopuszcza się do korzystania ze ściany wspinaczkowej przez małoletnich bez uprzedniego dostarczenia oświadczenia od rodzica tylko w przypadku bezpośredniego nadzoru instruktora Szkoły Alpinizmu W PIONIE. Każdorazowo o dopuszczeniu do wspinania decyduje instruktor opiekujący się danego dnia ścianą. Instruktor może odmówić wpuszczenia na obiekt bez podania przyczyny.

10/ Dzieci, które nie ukończyły 14 roku życia, mogą się wspinać tylko pod nadzorem rodzica, opiekuna prawnego lub instruktora szkoły.

Dziecko, które nie ukończyło 14 roku życia, może być nadzorowane przy wspinaniu przez inną osobę tylko w przypadku ,gdy osoba ta podpiszę oświadczenie o odpowiedzialności dostarczone przez instruktora oraz gdy instruktor Szkoły Alpinizmu W PIONIE wyrazi na to zgodę. Zgodę na wspinanie dziecka trzeba uzyskać przy każdej wizycie na obiekcie.

11/ Młodzież, która nie ukończyła 16 roku życia, może wpinać się na ścianie bez ograniczeń jeżeli:
  - odbyła pełny kurs wspinaczkowy, którego programie była wspinaczka „na wędkę” oraz z oddolną asekuracją.
  - należy do sekcji wspinaczkowej W PIONIE lub innych sekcji wspinaczkowych – konieczne jest okazanie legitymacji lub innego dokumentu potwierdzającego przynależność do sekcji.

W innym przypadku pozostaje wspinaczka „na wędkę” po odbyciu instruktażu wstępnego lub kursu wspinania na sztucznej ścianie wspinaczkowej.

12/ Początkujący lub osoby nie mające umiejętności praktycznych mają obowiązek odbycia instruktażu wstępnego lub pełnego kursu wspinania na sztucznej ścianie wspinaczkowej przed rozpoczęciem wspinania. Programy instruktażu wstępnego oraz kursu wspinania na sztucznej ścianie wspinaczkowej Szkoły Alpinizmu W PIONIE są dostępne w recepcji ściany wspinaczkowej. Świadectwo ukończenia instruktażu, przeszkolenia lub szkolenia wystawione przez inne ośrodki szkoleniowe są honorowane pod warunkiem, że ich program jest analogiczny i zgodny z programami instruktażu wstępnego lub kursu wspinania Szkoły Alpinizmu W PIONIE.

W każdym innym przypadku początkujący mogą wejść na obiekt i wspinać się tylko pod bezpośrednią opieką instruktora wspinania lub operatora ścianki Szkoły Alpinizmu W PIONIE. Jeśli instruktor nie jest pracownikiem ściany, jest zobowiązany do podpisania dodatkowego oświadczenia w recepcji, w którym bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo szkolonego.

Jeśli osoba z doświadczeniem wspinaczkowym lub po odpowiednim przeszkoleniu chce asekurować osobę bez doświadczenia i umiejętności jest zobowiązana do podpisania dodatkowego oświadczenia w recepcji, w którym bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osoby wspinającej się.

13/ Wstęp na obiekt dozwolony jest tylko w obuwiu zmiennym.

14/ Okrycia, ubrania i bagaż wspinacze mają obowiązek zostawić w szatni. Podręczną torbę, plecak, butelkę z wodą można pozostawić w wydzielonej części sali. Nie wolno niczego pozostawiać pod ścianą wspinaczkową.

UWAGA!!!
Szkoła Alpinizmu W PIONIE, instruktorzy i operatorzy ściany wspinaczkowej nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni, na korytarzu lub na terenie ścianki.

15/ Wspinaczka z asekuracją górną, czyli tak zwana wspinaczka „na wędkę”, dozwolona jest w przypadku wcześniejszego odbycia instruktażu wstępnego u instruktora lub operatora ściany wspinaczkowej Szkoły Alpinizmu W PIONIE, lub po odbyciu analogicznego szkolenia u innych instruktorów w innych ośrodkach szkoleniowych szkolących w zakresie wspinania uwzględniającego naukę zakładania uprzęży, wiązania się liną asekuracyjną, podstaw techniki wspinania, asekuracji wspinającego się „na wędkę” partnera, podstaw bulderingu.

16/ Wspinaczka z asekuracją dolną dozwolona jest tylko w przypadku odbycia i ukończenia z pozytywnym wynikiem właściwego kursu wspinaczkowego, którego program obejmował wspinaczkę z oddolną asekuracją, w tym naukę prawidłowego wpinania liny w ekspresy, właściwego prowadzenia liny w czasie prowadzenia drogi, podstaw bulderingu, prawidłowej asekuracji wspinającego się partnera oraz naukę prawidłowego wyłapywania odpadnięcia partnera od ściany.

17/ Wszyscy użytkownicy ściany powinni stosować w praktyce standardy wspinania i asekuracji obowiązujące w Centrum Wspinania W PIONIE, w szczególności pamiętać, że:
  - linę do uprzęży należy przywiązywać węzłem ósemkowym,
  - asekurujemy z przyrządów asekuracyjnych posiadających odpowiednie atesty i będących w dobrym stanie technicznym,
  - pozostały sprzęt asekuracyjny, szczególnie uprząż wspinaczkowa i inne wyposażenie wspinacza musi posiadać odpowiednie atesty i być w dobrym stanie technicznym,
  - przy wspinaniu z dolną asekuracją stosujemy wyłącznie linę dynamiczną (kolorową) oraz wpinamy we wszystkie punkty przelotowe na drodze wspinaczkowej,
  - po ukończeniu wspinaczki z dolną asekuracją stanowisko końcowe zakładamy tylko w miejscu przewidzianym do tego przez producenta ścianki,
  - liny statyczne koloru białego można wykorzystywać tylko do wspinaczki z asekuracją „na wędkę”,
  - osoba asekurująca nie powinna oddalać się od ścianki na więcej niż 3 metry, nie powinna też stać bezpośrednio pod osobą wspinającą się,
  - osoba asekurująca powinna mieć na stopach prawidłowo założone i zamocowane obuwie,
  - na ścianie można się wspinać, gdy umieszczone są pod nią prawidłowo rozłożone materace ochronne i nie leżą na nich żadne przedmioty.

18/ Zabrania się zbyt szybkiego opuszczania partnerów na linie.

19/ Nie wolno wspinać się na ścianie wspinaczkowej, gdy powyżej, w odległości mniejszej niż 6 metrów, znajduje się druga osoba wspinająca.

20/ Osoby wspinające się bez asekuracji pod czerwoną linią mają obowiązek przepuszczać osoby wspinające się z asekuracją do góry.

21/ Wspinaczka „na wędkę” na drogach niewyposażonych w stałe liny jest dozwolona pod warunkiem, że lina przepięta jest przez karabinek zakręcany na górnym stanowisku, który jest zabezpieczony, i dodatkowo przepniemy linę w ekspres poniżej w taki sposób, by wyeliminować ewentualne wahadło.

22/ Wspinając się na ściance, nie wolno stawać na plakietki asekuracyjne, ani chwytać się ich.

23/ Jeżeli osoba asekurująca jest znacznie lżejsza od osoby wspinającej, jest zobowiązana do przymocowania się (zrobienia sobie autoasekuracji) do pętli linowej znajdującej się pod ścianą.

24/ Na materacach pod ścianką nie wolno siedzieć, leżeć ani odpoczywać. Nie wolno również zostawiać na nich żadnych przedmiotów.

25/ Osoby niewspinające się, powinny przebywać w pobliżu siatki lub na ławeczkach, a nie pod ścianą.

26/ Podczas wspinania się nie wolno mieć w kieszeni żadnych przedmiotów np. telefonu komórkowego, kluczy.

27/ Nie wolno wspinać się, mając na sobie biżuterię (np. pierścionki, kolczyki, łańcuszki, itp).

28/ Z asekuracją dolną można wspinać się tylko w prawidłowo założonych i zawiązanych butach wspinaczkowych.

29/ Nie wolno wspinać się pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.

30/ Drobne naprawy i jakiekolwiek zmiany na ścianie mogą być dokonywane tylko przez dyżurnego instruktora /operatora ściany wspinaczkowej.

31/ Wszystkich wspinających się obowiązuje kulturalne zachowanie.

32/ Na terenie ścianki wspinaczkowej nie mogą przebywać osoby postronne tzn. takie, które nie zgłosiły się do sekretariatu ściany wspinaczkowej.

33/ Instruktor /operator opiekujący się ścianą ma prawo wyprosić ze ścianki bez zwrotu opłaty wejściowej osoby, które łamią niniejszy regulamin i nie stosują się do jego poleceń.

34/ Sprawy nieregulowane przez niniejszy regulamin są rozwiązywane przez instruktora /operatora ściany na miejscu w trybie ostatecznym.

35/ Prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu należy do instruktorów/operatorów ściany oraz właścicieli Szkoły Alpinizmu W PIONIE. 

REGULAMIN BULDEROWNI WSPINACZKOWEJ

1/ Bulderownia wspinaczkowa jest udostępniona dla użytkowników za określoną opłatą w dniach i godzinach wyszczególnionych w harmonogramie.

2/ Przed rozpoczęciem wspinania każdy ma obowiązek zgłosić się do recepcji ściany wspinaczkowej, uiścić opłatę, zapoznać się z regulaminem bulderowni oraz podpisać stosowne oświadczenie.

3/ W bulderowni każdy wspina się na własną odpowiedzialność.

4/ Osoba, która wypełniła obowiązki określone w punkcie 2 w niniejszym regulaminie, ma prawo korzystać z bulderowni i urządzeń treningowych: drabinek gimnastycznych i drążków do podciągania, w godzinach otwarcia obiektu.

5/ Osoby niepełnoletnie mogą wspinać się w bulderowi tylko po uprzednim dostarczeniu oświadczenia podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego (wzór oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej www.wpionie.pl lub w sekretariacie ścianki).

Dopuszcza się do korzystania z bulderowni małoletnich bez wcześniejszego dostarczenia oświadczenia od rodzica tylko w przypadku bezpośredniego nadzoru instruktora wspinania lub osoby dorosłej. Każdorazowo o dopuszczeniu do wspinania decyduje instruktor opiekujący się danego dnia ścianą. Instruktor może odmówić wpuszczenia na obiekt bez podania przyczyny.

6/ Dzieci, które nie ukończyły 14 roku życia, mogą się wspinać tylko pod nadzorem rodzica, opiekuna prawnego lub instruktora szkoły.

7/ Początkujący mają obowiązek odbycia instruktażu wstępnego przed rozpoczęciem wspinania.

8/ Wstęp do bulderowni dozwolony jest tylko w obuwiu zmiennym.

9/ Okrycia, ubrania, bagaż wspinacze pozostawiają w szatni. Podręczną torbę, plecak, butelkę z wodą można pozostawić w wydzielonej części korytarza. Do bulderowni nie wolno niczego wnosić.

UWAGA!!!
Szkoła Alpinizmu W PIONIE, instruktorzy oraz operatorzy ściany wspinaczkowej nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni lub na korytarzu.

10/ Asekurację w bulderowni zapewniają tylko materace gąbkowe.

11/ W bulderowni można się wspinać tylko, gdy materace ułożone są prawidłowo oraz nie leżą na nich żadne przedmioty.

12/ Nie wolno wspinać się, gdy poniżej znajduje się druga osoba.

13/ Nie wolno przechodzić, przebywać pod osobą wspinającą się.

14/ Wspinając się w bulderowni nie wolno opierać się butami na halogenach oświetleniowych i ich chwytać.

15/ W bulderowi nie wolno wspinać się z woreczkiem na magnezję. Woreczek powinien być podwieszony na chwycie lub na wejściu do bulderowi.

16/ W bulderowni nie wolno siedzieć, leżeć ani odpoczywać. Strefa odpoczynku znajduje się w wydzielonej części korytarza.

17/ Podczas wspinania się nie wolno mieć w kieszeni żadnych przedmiotów np. telefonu komórkowego, kluczyków.

18/ Nie wolno wspinać się mając na sobie biżuterię (np. pierścionki, kolczyki, łańcuszki itp).

19/ Nie wolno wspinać się pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.

20/ Korzystając z drążków do podciągania oraz drabinek gimnastycznych, należy podsunąć materac zabezpieczający pod używane urządzenie tak, aby ewentualny upadek i uderzenie o podłogę zostało maksymalnie zamortyzowane. Układając materac, należy przede wszystkim zabezpieczyć się przed skutkami ewentualnego uderzenia głową o podłogę.

21/ Osoba korzystająca z ciężarków w czasie ćwiczeń na drążkach lub drabince gimnastycznej robi to na własną odpowiedzialność.

Przy podciąganiu się lub wiszeniu na drążku z podwieszonym ciężarem należy zwrócić szczególną uwagę, by był on dobrze przymocowany do uprzęży, a uprząż prawidłowo założona i zabezpieczona.

22/ Drobne naprawy i jakiekolwiek zmiany w bulderowni mogą być dokonywane tylko przez dyżurnego instruktora lub operatora ściany wspinaczkowej Szkoły Alpinizmu W PIONIE.

23/ Wszystkich wspinających się obowiązuje kulturalne zachowanie.

24/ Operator lub instruktor dyżurny ma prawo usunąć bez zwrotu opłaty wejściowej osoby, które łamią niniejszy regulamin i nie stosują się do jego poleceń.

25/ Sprawy nieregulowane przez niniejszy regulamin są rozwiązywane przez instruktora lub operatora ściany wspinaczkowej na miejscu w trybie ostatecznym.

26/ Prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu należy do instruktorów, operatorów ściany wspinaczkowej oraz właścicieli Szkoły Alpinizmu W PIONIE.